SITE

Donaties

Goede doelen met het Keurmerk Goede Doelen - beoordeeld door een onafhankelijke keuringsorganisatie - kunnen een helder inzicht geven in wat er met jouw donatie gebeurt. Door het Keurmerk weet je onder andere of wij bonafide bestuurders hebben, of we fondsenwerven volgens de gedragscode, wat onze strategie is en wat de geplande en gerealiseerde resultaten zijn.

Daarnaast brengen wij zelf jaarlijks een bezoek aan de tehuizen om te controleren of de door donateurs beschikbaar gestelde gelden daadwerkelijk terecht zijn gekomen bij de projecten waarvoor ze bestemd zijn.

In ons jaarverslag wordt uitgebreid toegelicht wat er met het geld van donateurs wordt gedaan. Een klein gedeelte van je bijdrage wordt gebruikt voor fondsenwerving (waar ook personeelskosten onder vallen), maar het overgrote deel komt bij de straat- en zwerfkinderen van Latijns-Amerika terecht. Het geld wordt daar gebruikt voor opvang, scholing, voeding, medicijnen, kleding en recreatie.

Je kunt gebruik maken van ons contactformulier, door een mailtje sturen met daarin je naam, oude adres, IBAN en je nieuwe adres naar info@juconi.nl of bel naar 070-3655650.

Maak gebruik van ons contactformulier, stuur een mailtje met daarin je naam, adres, oude IBAN en je nieuwe IBAN naar info@juconi.nl of bel naar 070-3655650.Houdt er wel rekening mee dat er mogelijk nog eenmalig van het oude rekeningnummer wordt geïncasseerd. Vanwege het nieuwe betalingssysteem moeten wij ruim van te voren onze incasso-opdracht doorgeven aan de bank. Het kan dus zijn dat dit al is gebeurd voordat wij je wijziging binnen hebben gekregen. Je kunt dit eventueel zelf tegenhouden via je eigen bank of na afschrijving laten terugstorten. Hier heb je 56 dagen de tijd voor.

Weet je het echt zeker? Je kunt je bijdrage ook verlagen of de frequentie veranderen. Stuur een mailtje met daarin je naam, adres en IBAN naar info@juconi.nl of bel naar 070-3655650.Houd er wel rekening mee dat er mogelijk nog eenmalig van het oude rekeningnummer wordt geïncasseerd. Vanwege het nieuwe betalingssysteem moeten wij ruim van te voren onze incasso-opdracht doorgeven aan de bank. Het kan dus zijn dat dit al is gebeurd voordat wij je wijziging binnen hebben gekregen. Je kunt dit eventueel zelf tegenhouden via je eigen bank of na afschrijving laten terugstorten. Hier heb je 56 dagen de tijd voor.

Plan Padrino

Je kunt zo lang als je wilt Padrino blijven! In principe hanteren de tehuizen de regel dat kinderen op hun 18e zelfstandig worden geacht. De meeste kinderen hebben dan hun middelbare school afgerond en zijn aan het werk, sommigen volgen een vakopleiding of universitaire studie en hebben dan geen tot weinig hulp meer nodig van het tehuis. Wij stellen dan een nieuw kindje aan je voor die jouw hulp en aandacht ook heel goed kan gebruiken.

Kinderen die nog niet zelfstandig genoeg zijn, bijvoorbeeld omdat zij nog een opleiding volgen, kunnen gebruik blijven maken van de ondersteuning van het Plan Padrino. De maatschappelijk werkers beoordelen in hoeverre ondersteuning nog gewenst is. Ook komt het voor dat pleegouders zo’n warme band hebben met hun pleegkind, dat ze hen ook in hun volwassen leven willen blijven ondersteunen. In overleg met het pleegkind wordt dan gekeken naar de behoefte. De correspondentie kan dan ook gewoon door blijven lopen via ons kantoor.

In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een kind vroegtijdig uit het hulpprogramma stapt. Soms omdat het gezin niet mee wil werken, maar vaker omdat het gezin naar een andere stad verhuist vanwege betere arbeidskansen. In dat geval stellen wij je een nieuw kindje voor om te ondersteunen.

Dat kan! Er zijn al families en bedrijven die meedoen aan ons Plan Padrino. We ontvangen dan wel graag één correspondentieadres en de naam van degene die als contactpersoon fungeert.

Je kunt op ieder gewenst moment een extra gift overmaken naar je pleegkind. Laat het wel even aan ons kantoor weten, ook als je wilt dat je gift aan iets specifieks wordt uitgegeven, bijvoorbeeld een verjaardags- of kerstcadeau. Vermeld bij je overmaking dan je unieke code die je van ons krijgt.

Stuur ons een berichtje o.v.v. info Plan Padrino met je adresgegevens. We sturen je dan zo spoedig mogelijk een informatiepakket toe.

Algemeen

Juconi Nederland haalt geld op om kinderen die op straat leven in Latijns-Amerika te helpen. Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) in de lokale tehuizen willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden. Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.

Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen. Dit doen wij door culturele activiteiten rondom de straatkinderen te organiseren of tijdens evenementen aandacht te vragen voor de problemen van deze groep. Bovendien geven wij presentaties over het werk van de stichting en Colombia in het bijzonder.

Juconi heeft een onbezoldigd bestuur en 2 bureaumedewerkers. Verder werken wij veel met vrijwilligers die ons tijdens evenementen helpen.Lees hier meer over het Juconi team.

Juconi Nederland richt zich met name op Colombia in de regio Palmira Valle, maar ondersteunt ook projecten in Ecuador en Mexico. Sinds enkele jaren worden ook kleinschalige projecten in Suriname financieel ondersteund.

Goede doelen met het Keurmerk Goede Doelen - beoordeeld door een onafhankelijke keuringsorganisatie - kunnen een helder inzicht geven in wat er met jouw donatie gebeurt. Door het Keurmerk weet je onder andere of wij bonafide bestuurders hebben, of we fondsenwerven volgens de gedragscode, wat onze strategie is en wat de geplande en gerealiseerde resultaten zijn.

Daarnaast brengen wij zelf jaarlijks een bezoek aan de tehuizen om te controleren of de door donateurs beschikbaar gestelde gelden daadwerkelijk terecht zijn gekomen bij de projecten waarvoor ze bestemd zijn.

Juconi heeft jaarlijks zo'n achtduizend particuliere donateurs. Daarnaast zijn er tientallen verenigingen, bedrijven en particulieren die ons helpen. Om onze projecten te financieren worden we soms geholpen door bedrijven, zo kunnen we het geld van donateurs vooral besteden aan ons uiteindelijke doel; het helpen van de straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika.

Juconi heeft bewust geen directie, maar een bestuur dat zich vrijwillig inzet voor de stichting. Zo komt zoveel mogelijk geld ten goede aan de straat- en zwerfkinderen in Latijns Amerika.

Natuurlijk! Onze jaarverslagen zijn te vinden op onze website .

Omdat Juconi een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kunnen je giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. r geldt wel een drempel, namelijk uw totaal aan giften aan goede doelen in een jaar moet hoger zijn dan € 60 en meer zijn dan 1% (van uw verzamelinkomen). Wat u aan giften meer heeft betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. Als het maar onder het maximum van 10% van uw verzamelinkomen blijft. Als u van uw gift een periodiek schenking maakt, is het volledige bedrag aftrekbaar. Er geldt dan geen drempel. De voorwaarde is alleen dat u vijf jaar lang eenzelfde bedrag schenkt. Dat hoeft tegenwoordig niet meer met een notariële akte vastgelegd te worden. Het invullen van een overeenkomst volstaat, vul hiervoor het contactformulier

 

Voor de continuïteit van de hulpverlening is het belangrijk dat we voldoende mensen enthousiasmeren en er genoeg giften binnenkomen. Dit noodzaakt Juconi tot het aanspreken van mensen. Dat heeft Juconi een tijdje letterlijk gedaan, op straat of aan huis. De persoonlijke gesprekken boden ons net wat meer ruimte om uit te leggen wie we zijn en wat we doen. Juconi is immers een kleine en relatief onbekende organisatie.

Als u in het verleden een gift heeft overgemaakt aan Juconi, nemen wij u op in onze donateursadministratie. Het is mogelijk dat u daarna opnieuw een verzoek om een gift ontvangt.

Voor de werving van nieuwe donateurs hebben wij wel eens gebruik gemaakt van de bestanden van zogenaamde 'adres leveranciers', zoals MindWize. De bestanden zijn in eigendom van de leveranciers en worden beschikbaar gesteld voor direct marketingdoeleinden. Pas als iemand gebruikmaakt van de bijgevoegde acceptgiro, komt diegene in ons bestand.

De inschrijving in het Bel-me-niet Register kan maximaal twee weken duren. Ook mogen bedrijven een belbestand vier weken lang gebruiken. Daarna moeten telefoontjes dus definitief stoppen. Krijgt u vanaf zes weken na uw inschrijving nog telefoontjes, dan kunt u een klacht indienen bij ConsuWijzer. Kijk voor meer informatie hierover op de website van ConsuWijzer.

Je kunt Juconi op verschillende manieren helpen, zowel persoonlijk als met een bedrijf of vereniging. Je kunt bijvoorbeeld rechtstreeks een donatie overmaken op NL44INGB0004784141 t.n.v. Stichting Hoop voor Straat en Zwerfkinderen of via deze pagina de verschillende opties bekijken. Alle hulp is welkom. Je kunt ons ook helpen door fan te worden van onze Facebook-pagina of ons volgen op Twitter en je vrienden en volgers zoveel mogelijk over ons te vertellen.

In ons jaarverslag wordt uitgebreid toegelicht wat er met het geld van donateurs wordt gedaan. Een klein gedeelte van je bijdrage wordt gebruikt voor fondsenwerving (waar ook personeelskosten onder vallen), maar het overgrote deel komt bij de straat- en zwerfkinderen van Latijns-Amerika terecht. Het geld wordt daar gebruikt voor opvang, scholing, voeding, medicijnen, kleding en recreatie.

Steek jij liever zelf de handen uit de mouwen? Juconi kan vrijwilligers zoals jij goed gebruiken bij het opstarten en uitvoeren van haar projecten. Zo kunnen vrijwilligers ons onder andere helpen met online collecteren, het opzetten van acties, het organiseren van evenementen en activiteiten en het creëren van naamsbekendheid voor Juconi. Lees hier meer en meld je aan!

Maak gebruik van ons formulier met daarin je naam, oude adres, IBAN en je nieuwe adres, of bel naar 070-3655650.

Maak gebruik van ons formulier met daarin je naam, adres, oude IBAN en je nieuwe IBAN of bel naar 070-3655650. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk nog eenmalig van het oude rekeningnummer wordt geïncasseerd. Vanwege het nieuwe betalingssysteem moeten wij ruim van te voren onze incasso-opdracht doorgeven aan de bank. Het kan dus zijn dat dit al is gebeurd voordat wij je wijziging binnen hebben gekregen. Je kunt dit eventueel zelf tegenhouden via je eigen bank of na afschrijving laten terugstorten. Hier heb je 56 dagen de tijd voor.

Weet je het echt zeker? Je kunt je bijdrage naast opzeggen ook verlagen of de frequentie veranderen. Gebruik ons formulier en vermeld je naam, adres en IBAN of bel naar 070-3655650. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk nog eenmalig van het oude rekeningnummer wordt geïncasseerd. Vanwege het nieuwe betalingssysteem moeten wij ruim van te voren onze incasso-opdracht doorgeven aan de bank. Het kan dus zijn dat dit al is gebeurd voordat wij je wijziging binnen hebben gekregen. Je kunt dit eventueel zelf tegenhouden via je eigen bank of na afschrijving laten terugstorten. Hier heb je 56 dagen de tijd voor.