SITE

Algemene Informatie Over ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI instellingen aan een extra publicatieplicht voldoen.

Juconi & ANBI

Hieronder vindt u de betreffende informatie van Juconi.

*De naam van de instelling: Stichting Hoop Voor Straat- En Zwerfkinderen Juconi

*Het RSIN/Fiscaal nummer: 804957101

*De contactgegevens

*De doelstelling

Juconi heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) willen wij straat- en zwerfkinderen van het hopeloze leven op straat bevrijden.Juconi wil de kinderen aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden.
  • Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder.
  • Voor een belangrijk deel geven wij voorlichting door middel van het verspreiden van o.a. nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie via social media en digitale wegen en het voeren van persoonlijke gesprekken. Zo nu en dan is Juconi tijdens evenementen aanwezig om aandacht te vragen voor de problemen van deze groep.

*Het beleidsplan

*De bestuurssamenstelling vind je op onze contactpagina

*Het beloningsbeleid

  • Bestuurders worden niet beloond, maar ontvangen een tegemoetkoming in de onkosten;
  • Jaarlijks wordt de honorering bezien van de medewerkster; aanpassingen vinden plaats op basis van prestaties, leeftijd, aantal werkuren en financiele haalbaarheid. Het streven is dat de beloning in verhouding staat tot hetgeen in de branche gangbaar is.

* Een verslag van de uitgeoefende activiteiten vind je op onze contactpagina (bestuursverslag in jaarverslag)

* Een financiële verantwoording